Algemene voorwaarden

Door een samenwerking te starten erkent de klant ten volle kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van KoomBaba Bay bv zoals hier weergegeven, en verklaart deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldige in de contractuele relatie tussen KoomBana Bay bv en de klant. De klant kan geen enkele andere voorwaarde inroepen zonder uitdrukkelijk akkoord van KoomBana Bay bv.

Het niet inroepen door KoomBana Bay bv van één van de clausules betekent niet dat wordt afgezien van het algemeen geldende karakter van de betreffende clausule of van het geheel van de betreffende algemene voorwaarden.

Indien één van de clausules van de algemene voorwaarden ontoepasbaar verklaard zou moeten worden, heeft dit in geen enkel geval invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de andere clausules.

KoomBana Bay is een marketing- en communicatiebureau gespecialiseerd in toerisme.

We helpen onze klanten met de creatie en het beheren van content, met het verlenen van marketing- en communicatieadvies tot hands-on copywriting en grafische opmaak.

We creëren zowel on- als off-line communicatie voor klanten actief in de toeristische sector. De publicatievorm van de gecreëerde content kan dus zowel fysiek (bv. print) als digitaal (bv. een WordPress contentwebsite) zijn.

We helpen onze klanten daarbij met het schrijven en opmaken van drukwerk of het opzetten van een gebruiksvriendelijke WordPress based contentwebsite in combinatie met de op dat ogenblik compatibele plugins en applicaties. 

Het eindresultaat van onze dienst is een drukklare grafische opmaak in pdf-vorm of een opgezette  contentwebsite ingericht in de huisstijl van de klant en gevuld met de eerste content. Bij de lancering van de website is de set-up fase voltooid en eindigt onze service. Vanaf dan kan de klant zijn site verder zelf beheren.

We zijn voor alle duidelijkheid geen producent van de dragers en applicaties zelf, die kopen we aan bij professionele leveranciers.

Drukwerk kunnen we laten uitvoeren bij professionele drukkerijen. Voor de verzending van direct mailings per post doen we beroep op een mailing house. Deze leveranciers zijn hiervoor verantwoordelijk.

Wat technologie betreft maken we gebruik van de gratis en/of betaalde diensten van leveranciers zoals WordPress, Mailchimp, Google, Facebook, Elementor … 

KoomBana Bay bv is m.a.w. geen development noch een hostingbedrijf en dus niet verantwoordelijk voor de gebruikte technologie. Deze functioneren zoals ze zijn. We hebben daar geen enkele vat op. En dragen hier dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor.

KoomBana Bay bv biedt zelf ook geen hosting, software, development, beveiliging of IT support diensten aan. Daarvoor doet de klant beroep op zijn vertrouwde IT- en/of hosting partner. De klant is hiervoor sowieso zelf verantwoordelijk.

Als de klant zelf geen hosting-leverancier heeft, kunnen we Combell aanbevelen omdat ze managed hosting aanbieden die beveiliging, updates, back-ups, … voorzien. Dit is een service van Combell waarvoor KoomBana Bay bv geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

KoomBana Bay bv heeft sowieso met geen enkele klant een technisch onderhoudsengagement. Dat doen wij dus voor alle duidelijkheid niet.

KoomBana Bay bv draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor hacking, offline zijn, niet meer functioneren van applicaties, verspringen van instellingen doordat technologie continu evolueert, …

Door de samenwerking te starten stemt de klant hier volledig mee in.

Uiteraard kunnen we na de lancering van een website wel een nieuwe samenwerking starten die louter contentbeheer betreft. We helpen dan met het toevoegen van nieuwe content aan de website, helpen met de opmaak en verzending van newsletters en kunnen ook sociale mediakanalen inhoudelijk mee beheren. Maar de klant kan ook altijd zelf zijn digitale communicatie beheren. Sowieso is de klant altijd zelf verantwoordelijk uitgever.

Wat de registratie van domeinnamen betreft werken we -indien de klant zelf geen provider heeft- ook samen met Combell, marktleider in de Benelux.

Om een vlotte continue service te kunnen waarborgen wordt de registratie van je domeinnaam en de hosting telkens stilzwijgend voor één jaar verlengd. Opzegging kan uiterlijk één maand voor het verstrijken van de lopende overeenkomst.

KoomBana Bay bv is zelf nooit aansprakelijk voor de aangeleverde producten en diensten.

KoomBana Bay bv creëert en beheert enkel content op basis van de beschikbare en/of aangekochte plugins, thema’s en hostingpakketten.

KoomBana Bay bv streeft steeds naar een vlotte samenwerking. Het betreft evenwel louter een inspanningsverbintenis. Termijnen worden louter ter indicatie meegedeeld.

 • De contractant zal alle informatie met betrekking tot zijn aanbod / diensten doorgeven in het formaat en overeenkomstig de criteria en specificaties zoals uitgewerkt door KoomBana Bay bv.
 • De contractant aanvaardt dat KoomBana Bay bv het recht heeft bepaalde informatie te weigeren of deze aan te passen (bijvoorbeeld om de uniformiteit in stijl te waarborgen).
 • De contractant zal er over waken dat alle verstrekte informatie volledig up-to-date is.
 • De contractant is steeds integraal aansprakelijk voor de informatie. Hij verbindt er zich toe geen misleidende informatie te verstrekken.
 • De contractant zal beeldmaterieel aanleveren overeenkomstig de specificaties zoals uitgewerkt door KoomBana Bay bv. Dit beeldmateriaal moet recent zijn en de realiteit weergeven.
 • De contractant zal ten allen tijde vermijden valse verwachtingen te scheppen. 
 • De contractant waarborgt dat het aangeleverde beeldmateriaal vrij kan gebruikt worden en niet onderworpen is aan auteursrechten.
 • De contractant is steeds integraal aansprakelijk voor de verstrekte informatie, teksten, beelden, …
 • De contractant zal KoomBana Bay bv steeds vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid.
 • Indien een derde partij toch KoomBana Bay bv aansprakelijk zou willen stellen, zal de contractant KoomBana Bay bv steeds vergoeden voor de uit te keren schadevergoeding en dit verhoogd met alle kosten door KoomBana Bay bv gemaakt in het kader van haar verdediging.
 • KoomBana Bay bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen eventueel betrokken leveranciers en de contractant.
 • Reservaties, reservatie-aanvragen, betalingen en onthaal verlopen steeds rechtstreeks tussen reiziger en reisbemiddelaar of -aanbieder. KoomBana Bay bv kan bijgevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen betreffende een reis.
 • De contractant/klant zal alle informatie vervat in voorliggend contract confidentieel behandelen.

Alle opgemaakte prijsindicaties en offertes, zeker bij drukwerk, direct mailing, … zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijsverhogingen vanwege leveranciers op het moment van de productie. Sowieso gelden onze prijsindicaties en offertes slechts 14 dagen.

Alle facturen door KoomBana Bay bv opgemaakt in het kader van voorliggende overeenkomst zijn -behoudens andersluidende overeenkomst- betaalbaar op 15 dagen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de hier vooropgestelde termijnen zal KoomBana Bay bv het recht hebben de samenwerking op te schorten of te beëindigen zonder dat enige verdere vorm van formaliteit moet worden nageleefd en zonder dat enige schadevergoeding zal verschuldigd zijn door KoomBana Bay bv.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege vanaf de niet gerespecteerde vervaldag een interest van 1,5% per begonnen maand met zich mee en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25€. De aanrekening van de hogervermelde verwijlrente en forfaitaire vergoeding zal worden aangerekend zonder dat enige formele ingebrekestelling is vereist.

Elke klacht dient binnen de 7 dagen na de factuurdatum via aangetekend en gemotiveerd schrijven ingediend te worden bij de maatschappelijke zetel van KoomBana Bay. Zoniet wordt de factuur geacht zonder enige betwisting aanvaard te zijn.

KoomBana Bay bv verbindt zich ertoe de klacht zo snel mogelijk op te volgen.

KoomBana Bay bv en de klant /contractant geven in elk geval de voorkeur aan een minnelijke schikking. Hoe dan ook stelt een klacht de klant in geen geval vrij van betaling.

In geval van een contractuele tekortkoming van KoomBana Bay bv is winstderving en commerciële schade uitgesloten.

KoomBana Bay bv kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van fraude, en in elk geval slechts voor 50% van het bedrag dat aan de contractant/klant gefactureerd werd en door deze betaald werd en dat enkel betrekking heeft op de dienstverleningsprestaties in kwestie.

In geen enkel geval kan KoomBana Bay bv verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade (zoals naamsbekendheid, winstderving, gemiste kans, …).

Bij eventuele geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

De bijlagen en verdere praktische richtlijnen maken onderdeel uit van dit contract.een