Algemene voorwaarden

KoomBana Bay is een marketing- en communicatiebureau gespecialiseerd in toerisme. We creëren zowel on- als off-line communicatiedragers. We zijn evenwel geen producent van de dragers zelf, die kopen we aan bij professionele leveranciers.

KoomBana Bay is zelf nooit aansprakelijk voor deze aangeleverde producten. 

Wat de registratie van domeinnamen en hosting van websites betreft werken we -indien de klant zelf geen provider heeft- samen met Combell, marktleider in de Benelux. Om een vlotte continue service te kunnen waarborgen wordt de registratie van je domeinnaam en de hosting telkens stilzwijgend voor één jaar verlengd. Opzegging kan uiterlijk één maand voor het verstrijken van de lopende overeenkomst. 

Wat technologie betreft maken we gebruik van de gratis en/of betaalde diensten van leveranciers zoals WordPress, Mailchimp, Google, Facebook, Elementor … KoomBana Bay bvba is m.a.w. geen development noch een hostingbedrijf en dus niet verantwoordelijk voor de gebruikte technologie. Door de samenwerking te starten stemt de klant hier volledig mee in.

KoomBana Bay creëert en beheert enkel content op basis van de beschikbare en/of aangekochte plugins, thema’s en hostingpakketten.

KoomBana Bay bvba streeft steeds naar een vlotte samenwerking. Het betreft evenwel louter een inspanningsverbintenis. Termijnen worden louter ter indicatie meegedeeld.

 • De contractant zal alle informatie met betrekking tot zijn aanbod / diensten doorgeven in het formaat en overeenkomstig de criteria en specificaties zoals uitgewerkt door KoomBana Bay bvba.
 • De contractant aanvaardt dat KoomBana Bay bvba het recht heeft bepaalde informatie te weigeren of deze aan te passen (bijvoorbeeld om de uniformiteit in stijl te waarborgen).
 • De contractant zal er over waken dat alle verstrekte informatie volledig up-to-date is.
 • De contractant is steeds integraal aansprakelijk voor de informatie. Hij verbindt er zich toe geen misleidende informatie te verstrekken.
 • De contractant zal beeldmaterieel aanleveren overeenkomstig de specificaties zoals uitgewerkt door KoomBana Bay bvba. Dit beeldmateriaal moet recent zijn en de realiteit weergeven. 
 • De contractant zal ten allen tijde vermijden valse verwachtingen te scheppen.  
 • De contractant waarborgt dat het aangeleverde beeldmateriaal vrij kan gebruikt worden en niet onderworpen is aan auteursrechten.
 • De contractant is steeds integraal aansprakelijk voor de verstrekte informatie, teksten, beelden, … 
 • De contractant zal KoomBana Bay bvba steeds vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid.
 • Indien een derde partij toch KoomBana Bay bvba aansprakelijk zou willen stellen, zal de contractant KoomBana Bay bvba steeds vergoeden voor de uit te keren schadevergoeding en dit verhoogd met alle kosten door KoomBana Bay bvba gemaakt in het kader van haar verdediging.
 • KoomBana Bay bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen eventueel betrokken leveranciers en de contractant.
 • Reservaties, reservatie-aanvragen, betalingen en onthaal verlopen steeds rechtstreeks tussen reiziger en reisbemiddelaar of -aanbieder. KoomBana Bay bvba kan bijgevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geschillen betreffende een reis.
 • De contractant/klant zal alle informatie vervat in voorliggend contract confidentieel behandelen.

Alle opgemaakte prijsindicaties en offertes, zeker bij drukwerk, direct mailing, … zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijsverhogingen vanwege leveranciers op het moment van de productie. Sowieso gelden onze prijsindicaties en offertes slechts 14 dagen.

Alle facturen door KoomBana Bay bvba opgemaakt in het kader van voorliggende overeenkomst zijn -behoudens andersluidende overeenkomst- betaalbaar op 15 dagen. 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de hier vooropgestelde termijnen zal KoomBana Bay bvba het recht hebben de samenwerking op te schorten of te beëindigen zonder dat enige verdere vorm van formaliteit moet worden nageleefd en zonder dat enige schadevergoeding zal verschuldigd zijn door KoomBana Bay bvba.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege vanaf de niet gerespecteerde vervaldag een interest van 1,5% per begonnen maand met zich mee en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25€. De aanrekening van de hogervermelde verwijlrente en forfaitaire vergoeding zal worden aangerekend zonder dat enige formele ingebrekestelling is vereist. 

Elke klacht dient binnen de 7 dagen na de factuurdatum via aangetekend en gemotiveerd schrijven ingediend te worden bij de maatschappelijke zetel van KoomBana Bay. Zoniet wordt de factuur geacht zonder enige betwisting aanvaard te zijn.

KoomBana Bay verbindt zich ertoe de klacht zo snel mogelijk op te volgen. 

KoomBana Bay en de klant /contractant geven in elk geval de voorkeur aan een minnelijke schikking. Hoe dan ook stelt een klacht de klant in geen geval vrij van betaling.

In geval van een contractuele tekortkoming van KoomBana Bay bvba is winstderving en commerciële schade uitgesloten.

KoomBana Bay kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van fraude, en in elk geval slechts voor 50% van het bedrag dat aan de contractant/klant gefactureerd werd en door deze betaald werd en dat enkel betrekking heeft op de dienstverleningsprestaties in kwestie. 

In geen enkel geval kan KoomBana Bay bvba verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade (zoals naamsbekendheid, winstderving, gemiste kans, …).

Bij eventuele geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

De bijlagen en verdere praktische richtlijnen maken onderdeel uit van dit contract.